ASO Spijker – Studieaanbod: Latijn – Wiskunde

Latijn – wiskunde

VERNIEUWDE LESSENTABELLEN

Let op: de nieuwe lessentabel van het 5e jaar gaat in vanaf 1 september 2023, die voor het zesde jaar vanaf 1 september 2024. (bekijk hier de oude lessentabellen om ons aanbod voor het 6e jaar in het schooljaar 2023-2024 te lezen)

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert
een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket
Wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de
cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een
historisch en vergelijkend perspectief.

In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in
de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van
Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de
Westerse wereld.

In een studierichting met de pool wiskunde
klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij
hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Zowel het bestuderen van de theoretische
opbouw van een wiskundige redenering als het
zelfstandig kunnen toepassen van wiskundige
kennis in een nieuwe context zijn belangrijk.
Daarnaast leren de leerlingen abstracte
wiskundige concepten te gebruiken en
verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Specifiek voor de studierichting:

• Beperkte uitbreiding wetenschappen (chemie,
biologie en fysica)
• Uitgebreid pakket wiskunde
• Latijn

5e 6e
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 2/1
Chemie 2 1
Engels 2 2
Esthetica 1 / –
Frans 3 3
Fysica 1 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 5/4 4
LO 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 / 8 6 / 8
Informaticaweten-
schappen
1 / –