ASO Spijker – Studieaanbod: Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

VERNIEUWDE LESSENTABELLEN

Let op: de nieuwe lessentabel van het 5e jaar gaat in vanaf 1 september 2023, die voor het zesde jaar vanaf 1 september 2024. (bekijk hier de oude lessentabellen om ons aanbod voor het 6e jaar in het schooljaar 2023-2024 te lezen)

BHumane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en
gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons,
het goede en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de
context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.
Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale
en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse
samenleving, politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke
theorieën.

Specifiek voor de studierichting:
• Sociale en gedragswetenschappen: vanuit
een theoretische benadering (theorieën,
begrippen en tradities) kritisch reflecteren over

visies en thema’s uit volgende wetenschaps-
gebieden: politieke en sociale wetenschappen,

psychologie en pedagogiek
• Filosofie met aandacht voor thema’s en
vragen uit de antropologie, moraalfilosofie,
wetenschapsfilosofie en metafysica
• Het vak kunstbeschouwing
• Uitbreiding van wiskunde: statistiek

 

5e 6e
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 2
Filosofie 2 2
Frans 3 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Kunstbeschouwing 2 2
Gedragswetenschappen 5 5
Statistiek 1 1