ASO Spijker – Studieaanbod: Wetenschappen – Wiskunde

wetenschappen – wiskunde

De pool wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke
verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens
opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.
In een studierichting met de pool wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde,
analyse, statistiek en kansrekening. Zowel het bestuderen van de theoretische opbouw van een wiskundige redenering als het zelfstandig kunnen toepassen van wiskundige kennis in een nieuwe context zijn belangrijk

Je kan ervoor kiezen om de cursus wiskunde uit te breiden tot acht uur per week, om zo de verschillende deelcomponenten van de wiskunde op een nog hoger niveau te bestuderen
en tegelijk andere boeiende facetten van de wiskunde te verkennen. Deze optie is bij uitstek geschikt voor leerlingen die overwegen in het hoger onderwijs een wiskundige of wetenschappelijke richting uit te gaan. Leerlingen die kiezen voor 6 uur wiskunde breiden hun vakkenpakket uit met 1 uur Duits en 1 uur wetenschappen in het 5de jaar en maken een persoonlijke keuze voor 2 uur vrije ruimte in het 6de jaar

5e 6e
Aardrijkskunde 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 1 / 0
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 / 8 6 / 8
Vrije ruimte 2 / 0
Project wetenschappen 1 / 0