Zoek je informatie over de meer praktische kant van de school en onze werking? In het menu links vind je alvast antwoorden op veel gestelde vragen.
Het spijkerteamDirecteur

Greet Kesselaers
greet.kesselaers@spijker.be

Adjunct-Directeur

Diane De Neve
diane.deneve@spijker.be

Graadcoördinatoren

Eerste graad: Bieke de Doncker
bieke.dedoncker@spijker.be

Tweede graad: Jordi Acket
jordi.acket@spijker.be

Derde graad: An Peeters
an.peeters@spijker.be

Schoolbestuur - VZW Spijker

Lindendreef 37
2320 Hoogstraten

Voorzitter: De Heer Dirk Schroé
schoolbestuur@spijker.be
Ouderraad

Voorzitter, Dhr. Hans Vanderhallen
ouderraad@asospijker.be
De ouderraad van het Spijker wil een brug zijn tussen het Spijker en de ouders. omvat o.a.
  • vertegenwoordiging van de ouders naar de school
  • een partner en klankbord voor de school te zijn
  • bij te dragen aan schoolactiviteiten door inzet van ouders
  • jaarlijkse sponsoring van een activiteit of aankoop ten behoeve van de school
De ouderraad communiceert hierover via
  • 5 vergaderingen per schooljaar met de directie
  • 3x per schooljaar deelname aan de schoolraad (door afvaardiging van 2-3 leden uit de ouderraad)
  • coordinatie van 'helpende handen' (= vrijwilligers) bij activiteiten van de schoolIn onze school worden doorheen de verschillende graden heel wat studierichtingen aangeboden.

Onze 1ste graad
Klik op onderstaande knoppen om een overzicht van onze richtingen zien in de 1ste graad.

Ontdek ons 1ste jaar Ontdek ons 2de jaar
Onze 2de graad
In september 2021 starten alle scholen in het derde jaar binnen de modernisering met vernieuwde richtingen en lessentabellen. Je zal op onze school vanaf september volgende richtingen kunnen volgen in de tweede graad:

- Economische wetenschappen
- Humane wetenschappen
- Moderne talen
- Natuurwetenschappen
- Grieks-Latijn
- Latijn

Studieprofielen 2020 (schooljaar 2021-2022 enkel voor 4de jaar)
Studieprofielen 2021 (schooljaar 2021-2022 enkel voor 3de jaar)

Studieprofielen 2020 Ontdek de nieuwe lessentabellen 2021 Lees de studieprofielen 2021

Onze 3de graad
Klik op onderstaande knop om een overzicht van onze richtingen zien in de 3de graad.

Ontdek onze 3de graad

We vinden het belangrijk om onze leerlingen voldoende sport mogelijkheden aan te bieden tijdens en na de schooluren. Naast de sporthal sporten onze leerlingen ook op het sportveld in kunstgras met Finse piste.

Los van de lessen lichamelijke opvoeding worden er nog andere activiteiten aangeboden. Hieronder vindt u een overzicht van het aanbod. Klik op één van de activiteiten voor meer informatie.


Tijdens de middag kunnen al onze leerlingen recreatief sporten. De volgende sporten kunnen dan beoefend worden: op dinsdag basketbal en badminton, op donderdag voetbal en op vrijdag netbal en volleybal.

Voor de derde graad richten we een klassencompetitie in, de winnaars van het 6de jaar spelen een wedstrijd tegen een leerkrachtenploeg.

Tijdens de jaarlijkse opendeurdag in mei zijn er ook voor de andere klassen competities.

- 1ste: ultimate ball
- 2de jaar: voetbal
- 3de jaar: basketbal
- 4de jaar: volleybal

middagsport

Elk jaar is er in Hoogstraten een stratenloop (5 of 10 km). Samen met enkele leerkrachten laten de leerlingen zich op die dag van hun sportiefste kant zien. De sportievelingen worden luid aangemoedigd door een enthousiaste supportersgroep van leerlingen, leerkrachten en ouders.

stratenloop

Wij vinden het een pluspunt dat onze leerlingen op schoolniveau kunnen deelnemen aan een aantal sportieve activiteiten. Daarom worden er een aantal ontmoetingen georganiseerd op woensdagnamiddag in de scholengemeenschap met de steun van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport). Volgende sporten worden aangeboden: voetbal, basketbal, rugby, badminton, tafeltennis, veldloop, volleybal en netbal.

s.v.s.-activiteiten

Er zal dit schooljaar ook weer de mogelijkheid worden geboden om een SNS-pas aan te kopen. Meer informatie hierover volgt later.

Sport na school

Traditiegetrouw is er ieder jaar een sportdag.

- 1ste jaar: zwemmen in de Tongelreep in Eindhoven
- 2de jaar: activiteiten in het Zilvermeer in Mol
- 3de jaar: activiteiten in sportcomplex de Mixx in Herselt
- 4de jaar: activiteiten in sportcomplex Hofeind in Merksplas
- 5de jaar: een sportieve dag in de Mosten
- 6de jaar: avonturenparcours

Sportdag

Elk jaar investeren we in onze ICT infrastructuur. Onze moderne lokalen zijn goed uitgerust om op een interactieve manier les te geven en de wereld in de klas te halen. Zo is er overal een computer en beamer aanwezig. Daarnaast hebben we twee volledig ingerichte informaticalokalen, een openleercentrum waar verschillende klassen tegelijk les kunnen krijgen, een uitgebreid wifi netwerk en een mobiele IPAD klas.

Alle leerlingen hebben toegang tot het elektronisch leerplatform Smartschool met eigen webmail en hun Google Drive online opslagruimte. Onze eerste jaars gaan in drie blokken van vier uur zelfstandig aan het werk met behulp van een leerpad. In het 3de en 4de jaar krijgen alle leerlingen een uurtje informatica per week. Ze leren werken met de belangrijkste toepassingssoftware, programmeren, verantwoord internetgebruik en foto-, videobewerking.


Jongeren van het zesde leerjaar en hun ouders kunnen onze school beter leren kennen tijdens onze openklasdagen op woensdag 9 maart en zaterdag 12 maart 2022!

Op zondag 8 mei stellen we tussen 10u en 16u onze school voor aan alle geïnteresseerde bezoekers tijdens de opendeurdag.

Inschrijven
Zodra we hier meer zicht op hebben, zetten we deze informatie online.

Infodagen en inschrijven

We vinden het uiteraard belangrijk dat onze jongeren de juiste kennis en vaardigheden meekrijgen, zodat ze goed zijn voorbereid op hun verdere studies. Het spreekt dan ook voor zich dat we de kwaliteit van ons onderwijs steeds met veel zorg proberen te bewaken. Maar in die zes jaren dat jongeren op onze school rondlopen, moeten ze vooral ook jong kunnen zijn: ze moeten kunnen genieten, hun vizier verbreden, hun talenten ontdekken en hun minder sterke kanten proberen te aanvaarden. Ze moeten de ruimte hebben om te zoeken en ze hebben het voorrecht om in de fout te mogen gaan opdat ze hun fouten zelf zouden kunnen rechtzetten. Wij willen graag een school zijn die meer is dan een kweekvijver van toekomstig succes. Wij willen graag een school zijn die barst van het leven waar leerlingen -ook al is dat bewijs toch net iets te moeilijk of die woordenlijst echt te lang- met goesting naartoe komen. Onze ploeg barst in elk geval van goesting om van het leven hier op school een warme tijd te maken die beklijft omwille van de ervaringen, maar ook omwille van de inhoud van onze opleidingen. Hoe we dat engagement precies concreet proberen na te komen, kan u nalezen in ons pedagogisch project dat we hebben samengevat onder een aantal kernwoorden.


Van een ASO-school verwachten we dat ze kennis bijbrengt en dat ze dat doet op een eigentijdse manier, in een waaier aan werkvormen die van het leren een rijke en deugddoende ervaring maakt. Leren is niet altijd gemakkelijk, daarom besteden wij in elk vak aandacht aan 'leren leren' en durven wij ook eisen stellen die te maken hebben met de kwaliteit van het geleverde werk.

Elke graad en elke richting heeft zijn projecten om deze kennis te verdiepen en te verruimen. Zo zijn er een groot aantal excursies en buitenlandse reizen en zijn er de olympiades voor wiskunde en Frans. In de derde graad verdiepen onze leerlingen zich nog meer in hun richtingsvakken of verruimen ze hun blik op de wereld via allerhande projecten. Op die manier bereiden zij zich voor op hun verdere studies; zij hebben een meer dan gemiddelde slaagkans in het hoger onderwijs. Wij hopen dat onze afgestudeerden naar de wereld zullen blijven kijken met een open en kritische blik, dat zij boeiende mensen zullen zijn die willen blijven leren en nadenken over wat er om hen heen gebeurt.

kennis

Het ontwikkelingsproces van een leerling stopt niet op het einde van een schooljaar, het loopt door van het eerste tot het zesde (en daarna). Zowel op studiegebied als op persoonlijk gebied krijgen de leerlingen begeleiding op maat.

We zorgen voor individueel advies bij de keuzes die onze leerlingen moeten maken tijdens hun studieloopbaan. Dat gebeurt vooral op het einde van elke graad, wanneer ze beslissen over de richting die ze verder willen volgen. Ook binnen de vakken worden 'leerlijnen' uitgezet. Op die manier krijgen onze leerlingen een maximale slaagkans in het hoger onderwijs. Ook de ontwikkeling als persoon krijgt de grootst mogelijke aandacht. Bovendien stimuleren we de leerlingen om hun creatieve talenten te ontwikkelen en te tonen. In projecten als Piazza dell' Arte, de relatiedag, excursies, buitenlandse reizen, toneel- en filmvoorstellingen... kaarten we thema's aan die bijdragen tot de algemene vorming.

persoonlijke ontwikkeling

Wij geloven dat ons leven een diepere betekenis heeft die op een unieke manier verwoord wordt in de tradities van ons christelijke verleden.

We proberen de rijkdom van deze tradities met onze leerlingen te beleven tijdens verschillende vieringen in de loop van het schooljaar, zoals het start- en slotmoment en de kerstevocatie. Er is een jaarthema dat uitnodigt tot bezinning en elke dag begint met een tekst of een gebed. We hopen dat hierdoor de goede momenten nog meer kleur krijgen en dat de leerlingen zich bij ons gesteund weten wanneer ze verlies of verdriet moeten ervaren.

zingeving

Respect voor de anderen, respect voor de omgeving en respect voor onszelf.

In het leefsleutelproject van het eerste jaar proberen wij groepen te vormen die goed met elkaar en met anderen overweg kunnen. Dat vormt de basis voor een aantal acties in het tweede tot en met het zesde jaar: de dankdag, de antipestweek, de start- en inleefdagen. Onze leerlingen werken aan sociale vaardigheden, ze leren luisteren naar elkaar en tonen respect voor ieders mening. Spijkerkoppen worden op die manier mensen waar je graag mee te doen hebt. Gezonde voeding, middagsport, werken aan je relatie: dat is vooral een kwestie van respect voor jezelf. En we vragen repect voor de omgeving door onze leerlingen te laten zorgen voor hun klaslokaal, voor orde op de speelplaats en in het park.

respect

Op school werken we niet alleen aan onszelf, maar ook aan een betere wereld. Leerlingen dragen zorg voor anderen op school, en worden uitgedaagd om engagement te tonen buiten de schoolmuren.

De zorg voor een zieke klasgenoot, de deelname aan leerlingenraden en Leerkrachtenfeest, het engagement tijdens de Bouwfeesten, opendeurdag en Vlaaienslag, dit alles zorgt voor een grote betrokkenheid bij de school.

We hechten ook veel belang aan een bredere solidariteit. Daarom is er in elk jaar een mondiale dag en een actie rond Broederlijk Delen. Onze sociale raad verzorgt samen met de leerlingen een Sinterklaasactie voor de minderbedeelden, een Schrijf-ze-Vrij-dag in samenwerking met Amnesty International en de sponsoring van Indische studentjes. In de derde graad staan de inleefdagen in het teken van de Vierde Wereld en het multiculturele samenleven.

solidariteit

Spijkerkoppen krijgen veel kansen om op te groeien tot fijne mensen die spontaan en correct verantwoordelijkheid durven opnemen.

Door deelname aan de leerlingenraden, de organisatie van het Leerkrachtenfeest en het Lentebal ervaren de leerlingen dat zelf de dingen in handen nemen meer betrokkenheid en meer voldoening geeft. Samen zorgen we voor een mooie school door aandacht te besteden aan de orde op het domein en in de eigen klas. Aan oudere leerlingen wordt gevraagd om mee te zorgen voor de jongere, bijvoorbeeld door op de bus mee een oogje in het zeil te houden.

verantwoordelijkheid

Verzorgd onderwijs veronderstelt een verzorgde omgeving. Zowel ruimte om te studeren als ruimte om aangenaam in te vertoeven, krijgen veel aandacht.

Elk klaslokaal is uitgerust met internet, computer en de mogelijkheid tot projecteren. Daarnaast beschikken we over moderne en goed uitgeruste vaklokalen. Voor zelfstandig werk, zowel tijdens de lessen als tijdens de middagpauze, kunnen leerlingen terecht in de bibliotheek en het openleercentrum. Hier vinden ze voldoende computers om in groep of individueel mee te werken. Daarnaast hebben we ook een iPad-klas waar onze leerlingen de voordelen van de nieuwste technologieën kunnen ervaren.

Binnen in de school is er veel ruimte en licht. Elke klas heeft een eigen lokaal waar de meeste lessen doorgaan. De Rabboenizaal met cafetaria biedt tijdens de middagpauze veel plaats om bij te werken. Leerlingen kunnen ook wandelen in het park, zich uitleven op de sportpleinen of gezellig keuvelen in een knus hoekje op de speelplaats. Binnen en buiten kunnen ze genieten van kunst, zowel eigen creaties als werk van buitenstaanders krijgen een plekje.

omgeving

Alle leerlingen verdienen onze zorg. Daarom kunnen leerlingen die meer oefening of uitleg nodig hebben 's middags terecht bij de leerkrachten of klasgenoten, of maken ze gebruik van de avondstudie. Iedereen krijgt de kans om een leerkracht aan te duiden als vertrouwenspersoon (VP), bij wie men terecht kan voor een deugddoende babbel of voor hulp.

Aan leerlingen die het moeilijk hebben op emotioneel vlak of wegens een leerstoornis biedt onze school begeleiding. Met een antipestbeleid, rouwbegeleiding daar waar nodig en braingym hopen we dat iedereen zich goed voelt bij ons.

Zorgbeleid wil ook zeggen dat alle leerlingen, ook de anderstaligen, gelijke kansen krijgen. Samen met de zorgcoördinator krijgen zij die het nodig hebben een individueel plan van aanpak. Hoogbegaafde leerlingen worden extra uitgedaagd.

zorg

Wij proberen ervoor te zorgen dat onze leerlingen graag naar school komen. Iedereen moet zich goed kunnen voelen, zowel in de klasgroep als bij de leerkrachten, directie en ondersteunend personeel. Dit welbevinden vormt een stevige basis voor de hele schoolloopbaan.

Gaat het om een droeve gebeurtenis, of juist een heel prettige, leerlingen vinden altijd een luisterend oor. Iedereen wordt op een persoonlijke manier onthaald en begeleid doorheen zijn schoolcarriĆre. Door leefsleutelprojecten, peter- en meteractiviteiten, klasmomenten met de titularis, een ruim aanbod aan middagactiviteiten en een anti- pestweek zorgen we voor een goede sfeer op school.

Bovendien feesten we graag op het Spijker. Samen zingen en dansen, samen gek doen op een podium en samen de handen uit de mouwen steken om zelf te organiseren, het zorgt voor een groepsgevoel zodat veel leerlingen spontaan met veel goesting hun Spijkertrui uit de kast willen halen.

welbevinden

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders, het tweede deel betreft het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte staat er nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Ook dit laatste onderdeel maakt integraal deel uit van het schoolreglement. Dit schoolreglement kwam tot stand in overleg tussen de inrichtende macht (het schoolbestuur) en de schoolraad.

Download (2020-2021)


De naam "Spijker"
Tussen 1535 tot 1537 onder keizer Karel de Vijfde, is het eerste gebouw van onze school gebouwd aan de Gelmelstraat. Dat eerste gebouw was een opslagplaats voor het graan dat de boeren van het land van Hoogstraten als pacht moesten afstaan aan hun Heer, de graaf. In die tijd was het Latijn nog de taal van geestelijken, geleerden en bestuurders. Daarom noemden men die graanzolder 'spicarium' en de gewone mensen maakten daar 'spicar', 'spijker' van, onzijdig zoals het Latijnse woord en dus 'het' Spijker.

Historiek
"Op 3 mei 1832 arriveerden te Hoogstraten twee karren. Op de eerste drie zusters, op de tweede wat meubelen, vijf broden en een weinig vlees. In niet bijzonder gunstige omstandigheden, verstoken van overvloed en luxe, begon op 1 juli 1832 het eerste schooljaar met zes leerlingen." Zo werd het Spijker een ursulineklooster en een meisjespensionaat. Een klein begin voor een school die spoedig veel en veel groter zou worden.

Aanvankelijk gebeurde het onderwijs in de Franse taal. Frans, pianospel en handwerk waren onmisbaar voor de "demoiselles bien éducées." De eerste uitbreiding van het onderwijsprogramma, de "école de couture", dateerde van 16 augustus 1845.

De Lagere School kwam er in 1884. Op 31 januari 1887 wordt de "bewaarschool" door de gemeente Hoogstraten erkend en een jaar later erkende de Staat de Spijkerschool.
In 1892 ging men van start met een huishoudklas, die het volgende jaar werd erkend.

Het aantal leerlingen groeide gestadig en bij het begin van het schooljaar 1906-1907 moesten de zusters beroep doen op lekenjuffrouwen en in 1913, aan de vooravond van WOI, werd de komst van de honderdste leerlinge gevierd. De leerlingen kwamen werkelijk van overal: uit eigen streek, uit grote steden, van over de noordergrens en zelfs vanuit Engeland.

Op 1 oktober 1918 gaat de "Landelijke Huishoudschool" met 16 leerlingen van start. Alles kan er geleerd worden, zelfs het koemelken! Deze school werd in 1934 erkend en telde toen reeds 44 leerlingen.

De wereldoorlogen deden de activiteiten niet afnemen, het aantal leerlingen groeide zelfs tijdens de oorlogsjaren. 1943, dus tijdens WOII, start van de "Moderne Humaniora".

De Landelijke Huishoudschool werd vanaf 1952 een volledige afdeling voor technisch- en beroepsonderwijs. Het Spijker werd ook betrokken in de schoolstrijd van 1955. Op 24-25-26 maart gingen de schoolpoorten toe en het lekenpersoneel trok naar de Brusselse betoging. Men zette de actie kracht bij door voordrachten te houden en door de oprichting van de oudervereniging.

Op 27 januari 1959 ontving men de toelating om een hogere cyclus Moderne Humaniora in te richten en op 1 september startte de Latijnse afdeling. Onder impuls van zuster Augusta ging op 1 september 1967 de Hotelschool van start. Toen er in 1977 ook een kinderdagverblijf kwam, was de cirkel rond. Men kan op het Spijker begeleiding en opvoeding vinden vanaf de geboorte tot volwassenheid.In 1995 werden de Humaniora en de Lagere school "gemengd": de jongens deden hun intrede. Vandaag vormt de school een groot geheel aan drie straten (Gelmelstraat, Antoon de Lalaingstraat en de Lindendreef) met in het centrum het oude, rustige park.


Alle leerlingen die les volgen aan een van de Hoogstraatse scholen, kunnen terecht op een van de internaten die de scholengemeenschap rijk is.

Spijker Internaat is een thuis waar warme structuur, respect, studie en vriendschap centraal staan. Onze internen zetten stappen naar verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dit alles in een gezellige omgeving. Zien we jullie binnenkort? Voor meer informatie, bekijk zeker onze website: www.internaatspijker.be of maak een afspraak via lisse.internaatspijker@telenet.be of 03/314 50 11.

Het internaat van het Klein-Seminarie hecht veel belang aan studieopvolging, daarnaast vinden we de ontspanningsmomenten belangrijk voor al onze internen. Naast de uitgebreide sportmogelijkheden, beschikken we sinds kort over een vernieuwde ontspanningszaal. Ben je nieuwsgierig, of wil je onze werking leren kennen? Bekijk onze website: www.homeatschool.be. Je kan ook vrijblijvend een afspraak maken: rik.boutsen@klein-seminarie.be of 03/340 40 49.Onze school werkt al jaren samen met de organisatie Codefever om onze (toekomstige)leerlingen en jongeren uit de ruime omgeving te leren programmeren. Een vaardigheid die alsmaar belangrijker lijkt te worden. Telkens in september en februari start er een nieuwe lessenreeks. Alle informatie lees je op www.codefever.be.


Een digitale krak ben je al. Je lijkt wel geboren om je pijlsnel aan te passen aan onze digitale wereld. Op tv en in de krant noemen ze je daarom wel eens een echte digital native. Jou kunnen ze niets meer bijleren... Of toch?

Wist je dat niet alleen games, maar eigenlijk alle digitale toestellen een verborgen level hebben? Met een geheime code, verstopt achter de schermen? CodeFever leert je om de code achter je digitale toestel te kraken via programmeerlessen. De lesgevers gaan creatief aan de slag met jonge programmeurs van 8 tot en met 15 jaar.

Stap voor stap leer je zelfstandig programmeren, in een reeks van 10 lessen van 1,5u op zaterdag. Dat vraagt wat oefening... maar eenmaal je weet hoe het moet, zit je lekker safe voor de rest van je leven.

Tijdens de les leer je in groep; je clan zeg maar. Bovendien word je ook individueel op weg geholpen. De lessen worden altijd kwalitatief ondersteund. Hoe meer zielen in de clan, hoe meer begeleiders je krijgt! Op die manier kan een kwalitatieve en individuele benadering worden geboden. Zo krijg je bijvoorbeeld op een groep van 20 kinderen 4 begeleiders. Zij zijn meteen ook de beste cyberchamps die Codefever kon vinden in de IT-wereld!

Het programmeervirus blijkt vaak zo aanstekelijk dat er thuis gewoon verder wordt geoefend. Dankzij de open-source-programma's waar mee gewerkt wordt, kan je na de les thuis verder experimenteren met opdrachten en oefeningen. Da's niet verplicht, maar oefening baart kunst! Of als je eens ziek bent, hoef je niet direct een les te missen :-).

NIEUWE LESSENREEKS:

- 3e-4e leerjaar: schrijf je hier in
- 5e-6e leerjaar: schrijf je hier in
- Middelbaar: schrijf je hier in